rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การดำเนินงาน


กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2561

 • กิจกรรม 1

  โครงการ พัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกี๋ยง

 • กิจกรรม 2

  โครงการ พัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย

 • กิจกรรม 3

  โครงการการ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม

 • กิจกรรม 4

  โครงการการ การวิจัยและพัฒนากระวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง

 • กิจกรรม 5

  โครงการการ ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่่ยง

กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2560

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 1 สํารวจพันธ์รักใหญ่และการใช้ประโยชน์รักใหญ่ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 1 การกระจายความหลากหลาย และนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 1 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกี๋ยง

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 2 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 1 การรวบรวมข้อมูลพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากงา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2

กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2559

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 1 การสำรวจและจัดทำพิกัดต้นรักใหญ่ในพื้นที่ป่าศูนย์แม่ริม ปี 2559

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 2 ความหลากหลายของเห็ดป่าที่บริโภคได้ ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 1 การกระจาย ความหลากหลาย และนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 2 การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 3 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ

More