rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการปี 2559

กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2559

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 1 การสำรวจและจัดทำพิกัดต้นรักใหญ่ในพื้นที่ป่าศูนย์แม่ริม ปี 2559

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 2 ความหลากหลายของเห็ดป่าที่บริโภคได้ ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 1 การกระจาย ความหลากหลาย และนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 2 การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 3 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 1 “การปลูกประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน”

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 2 เขตกรรมหวายแม่ฮ่องสอน

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 3 อนุรักษ์พันธุ์หวาย ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 4 การพัฒนาและบำรุงรักษาพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 1 การใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยหอมทองย้อมสีธรรมชาติ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการจักสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 5

  โครงการ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 1 ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์ต้นรักและผลิตภัณฑ์จากต้นรัก

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 3 การพัฒนาเครือข่าย “บวร” เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

 • กิจกรรม 8

  โครงการ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 8

  โครงการ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางเกษตรกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 8

  โครงการ 3 การรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากงาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • กิจกรรม 8

  โครงการ 4 ระบบสารสนเทศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

More