rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการปี 2560

กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2560

 • กิจกรรม 1

  โครงการ 1 สํารวจพันธ์รักใหญ่และการใช้ประโยชน์รักใหญ่ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม

 • กิจกรรม 2

  โครงการ 1 การกระจายความหลากหลาย และนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 1 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกี๋ยง

 • กิจกรรม 3

  โครงการ 2 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 1 การรวบรวมข้อมูลพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากงา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 2 การอนุรักษ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานชาเมี่ยงเมืองเหนือ

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยหอมทองย้อมสีธรรมชาติ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการจักสาร เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 4 การศึกษาฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีในกล้วยไม้ป่า และแนวทางการขยายพันธุ์สำหรับชุมชน

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 5 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตเห็ดโรงเรือนของชุมชนในตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 4

  โครงการ 6 การสังเคราะห์องค์ความรู้การแพ้ยางรักและภูมิปัญญาในการแก้พิษ

 • กิจกรรม 5

  โครงการ 1 จัดทำสื่อเรียนรู้กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 • กิจกรรม 5

  โครงการ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม

 • กิจกรรม 5

  โครงการ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 5

  โครงการ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 2 จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับการเจาะเก็บยางรัก การใช้ประโยชน์จากยางรักในด้านงานศิลปกรรมและงานหัตถศิลป์

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 3 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเขินผ่านการบรูณาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 4 การปลูกจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์ต้นรักและเครื่องเขิน

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 5 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร “เรียนรู้รัก(ใหญ่) เพื่อรักษ์ให้ยั่งยืน”(รักใหญ่และประโยชน์จำกยางรัก)

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 • กิจกรรม 7

  โครงการ 7 การจัดอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติ

More