rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2017-04-27 10:15:53


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเขตหวายแม่ฮ่องสอน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เเละชั้นปีที่ 2 ร่วมกันปลูกหวาย กว่า 500 ต้น รวม 4 สายพันธ์ ได้เเก่ หวายขม หวายขี้เสี้ยน หวายไส้ไก่ หวายหก ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษารวบรวมพันธุ์หวาย เป็นเเหล่งเรียนรู้ เเละใช้ประโยชน์จากหวายเเละใช้เป็นพืชอาหารให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดจนชาวบ้านเเละชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณพื้นที่ป่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

More