rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2017-07-12 09:44:17


มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

More