rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2018-04-27 10:15:53


การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ., ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ.และคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงาน เป็นการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยต่อไป

More