rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เชิญร่วมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์ สนองโครงการ อพ.สธ.

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2017-04-27 10:15:53


เชิญร่วมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์ สนองโครงการ อพ.สธ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์ 3 – 4 เมษายน นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์” สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน รวมถึงได้มีโอกาสทำเครื่องเขินประเภทต่างๆ ด้วยตนเอง อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปหัตถกรรมเครื่องเขินในชุมชน ภาคบรรยายจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา และภาคปฏิบัติ ณ เรือนอนุสารสุนทร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้ “รัก” กับเครื่องเขิน” โดย อาจารย์ฐาปนีย์ เครือระยา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมทำลายขูดบนเครื่องเขิน โดย คุณดวงกมล ใจคำปัน การอบรมการทำลายเพ้นท์บนเครื่องเขิน โดย คุณวารุณี วงศ์ลังกา การบรรยายเรื่อง “เทคนิคสล่า วาดภาพลายเมืองล้านนา” โดย ผศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การอบรมการทำลายทองบนเครื่องเขิน โดย คุณสุกัลย์ ใจคำปัน และการอบรมการเขียนลายบนไม้บัญชัก โดย คุณวีรพล ใจนาแก้ว

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885880

More