rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2018-02-16 10:15:53


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดินล้านนา” จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลาน-หมาก ในวัฒนธรรมล้านนา” โดย พ่อครูสมพงษ์ ขัติเนตร เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

More