rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2018-05-04 09:37:33


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

More